ŠTATÚT SÚŤAŽE

Názov súťaže:
“⚡ Získaj ŠPECI ? ENERGYBIKES ⚡”
(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
Obchodné meno: MOTOCENTRUM-DEMANA s. r. o.,
Sídlo: Kostolište 359, 90062 Kostolište, Slovenská Republika
IČO: 52309487
DIČ: 2121010177
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 137409/B

Termín konania súťaže
Súťaž sa uskutoční v období od (18.03.2021) do (30.04.2021). V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.

Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť (každý užívateľ platformy Facebook, ktorí splnil základné podmienky Facebook-u ako sú napríklad minimálny vek a pod.).
Súťaže sa nemôže zúčastniť (zamestnanec, spoločník, konateľ, obchodný partner)

Podmienky účasti v súťaži

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže (označil “Páči sa mi to” na stránke ENERGYBIKES, označil “Páči sa mi to” na príspevok o súťaží a podľa vlastného záujmu bez porušenia pravidiel Facebook-u označiť priateľa pod príspevkom).

Výhra

Výhrou v súťaži je
1️⃣. Dress CRUSSIS (dámsky alebo pánsky podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky)
2️⃣. Prilba CRUSSIS (podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky)
3️⃣. Rukavice a podkolienky CRUSSIS (podľa vlastného výberu z aktuálnej ponuky)

Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov (automatickým žrebovacím softvérom (napríklad Excel), žrebovanie sa bude nahrávať na záznam).

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené (na Facebook-u ENERGYBIKES a webovom sídle spoločnosti). Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.

Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Výhercu a to v sume 4,99€ vrátane DPH.

Ochrana osobných údajov

Pri súťaží dochádza k zberu osobných údajov ako je meno profilu na sociálnej sieti Facebook. K iným zberom osobných údajov nedochádza počas súťaže.
Po úspešnom vyžrebovaní výhercu bude organizátor žiadať osobne kontaktné údaje na s kontaktovanie sa s výhercom a dohodnutím ďalších podmienok na odovzdanie výhry.

Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Kostolišti, dňa 18.03.2021
Konateľ spoločnosti MOTOCENTRUM-DEMANA s.r.o.,
Denis Cauner